Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

czyli brneński festiwal 4Together, w ramach którego 4 teatry z V4 opracują temat sąsiadów: Czesi Polaków, Polacy Słowaków, Słowacy Węgrów, a Węgrzy Czechów!

Festiwal re­alizowany jest z Fun­du­szu Wy­szeh­radz­kie­go. W ramach pro­jek­tu cz­te­ry nie­zależne gru­py te­atral­ne (Bu­ran­teatr, Na Pe­ro­ne, Te­atr Fi­gur, Metanoia) z krajów Gru­py Wy­szeh­radz­kiej zaj­mo­wały się te­ma­tami na­ro­dowych bohaterów, mi­tów oraz na­ro­dowej tożs­amo­ści. Efek­tem tej pra­cy są festiwalowe pre­zen­tacje.

Cze­si po­ka­żą "Dzia­dy" Ada­ma Mic­kie­wicza, in­spiracją dla cie­nio­we­go spek­taklu Te­atru Fi­gur Kraków są baśnie i pie­śni słowac­kich Ro­mów, Słowacy będą opo­wia­dać o węgier­skim bo­haterze na­ro­dowym Ma­cie­ju Kor­winie. Węgrzy na­to­miast przy­go­to­wują wi­dowisko ulicz­ne i grę opar­tą o tek­sty Comeniu­sa i Ja­na Hu­sa.

Program

Metanoia Artopédia Szegéd: 21. 9. 2012 od 20:00
Teatr Figur Kraków: 22. 9. 2012 od 14:00
Divadlo Na Peróně Košice: 22. 9. 2012 od 20:00
Buranteatr Brno: 23. 9. 2012 od 17:00

Więcej informacji: http://4together.eu/