Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15-11-2018 08:30 - 16-11-2018

Międzynarodowa konferencja „Tożsamość – Niepodległość – Media”

Konferencja poświęcona będzie roli mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-2018

W 2018 roku kilka państw Europy Środkowo-Wschodniej świętuje 100-lecie niepodległości – odzyskanej po wielu latach niewoli bądź wieńczącej długotrwałe i niełatwe procesy emancypacji. Powstały wtedy kraje narodowe, ale także utworzono dwa państwa wielonarodowe: Czechosłowację i Jugosławię, których pamięć pozostaje wciąż żywa. Niepowodzeniem zakończyły się starania Białorusinów i Ukraińców, którym przyszło czekać na wolność jeszcze kilkadziesiąt lat.

W procesach tych, obejmujących utrzymanie i budzenie świadomości narodowej, poczucie odrębności i wspólnoty zarazem, tworzenie instytucji życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego, a wreszcie państwowego, kluczową rolę odegrały media oraz pracujący w nich ludzie – głównie książka, prasa oraz rozpowszechniające je biblioteki i sieć dystrybucji, jak i powstające i rozwijające się w tym czasie film i radio.

Dynamika i charakter tych procesów, choć prowadzących do tego samego celu, kształtowały się na różne sposoby w zależności od miejscowych uwarunkowań, sytuacji politycznej i społecznej czy etnicznej. Nowe państwa, budując własne instytucje, musiały także uwzględnić  potrzeby zamieszkujących je mniejszości. Wszystko to wpływało na strukturę i funkcje rynku mediów, sieć biblioteczną, a przede wszystkim treści propagowane za ich pośrednictwem.

Celem konferencji „Tożsamość – Niepodległość – Media” jest przekrojowe i porównawcze ukazanie roli mediów i bibliotek w budowie oraz umacnianiu tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie roku jubileuszowego 2018. Trzon konferencji mają stanowić, w naszym zamyśle, wystąpienia przekrojowe i syntetyzujące, przygotowane przez reprezentantów poszczególnych narodów, znawców ich historii, których celem będzie ukazanie głównych, kluczowych problemów, jak również sytuacji i kierunków badań w tym zakresie. Ich dopełnieniem staną się głosy dotyczące problemów szczegółowych, w tym wzajemnych relacji krajów.

Rok 1918 wyznacza oś chronologiczną naszych dociekań, jest swego rodzaju punktem kulminacyjnym, ale przecież nie jedynym dla opisanych wyżej procesów. Toteż świadomi jesteśmy głębokiego ich zakotwiczenia w historii, nawet zamierzchłej, a także trwania do dzisiaj.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie – oprócz zamierzonych celów naukowych – przyczyni się do lepszego zrozumienia bliskich sobie narodów i społeczeństw.

Zagadnienia szczegółowe:

  • Narodowy rynek książki i prasy – instytucje, obiegi, uczestnicy oraz jego rola w ruchach niepodległościowych
  • Wkład i rola instytucji oraz pracowników mediów i bibliotek w budowie niepodległych państw
  • Uczestnictwo w kulturze, edukacja, czytelnictwo i ich znaczenie w umacnianiu tożsamości i budowie państwa
  • Symbolika, ikonografia
  • Święta, obchody, rocznice
  • Autorytety, elity, propaganda
  • Wolność słowa – racja stanu – bezpieczeństwo

Organizator: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komitet Naukowy i Organizacyjny: dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – dyrektor Instytutu, prof. PhDr. Jiří Trávníček, MADr hab. Grażyna Wrona, prof. UPDr hab. Grzegorz Nieć, prof. UPDr Iwona Pietrzkiewicz, dr Ewa Wójcik, dr Sabina Kwiecień, dr Beata Langer

Czeskie Centrum objęło wydarzenie patronatem honorowym

Szczegółowy program dostępny jest tutaj, odsyłamy również na stronę i facebook organizatorów.

Miejsce:
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Data:

Od: 15-11-2018 08:30
Do: 16-11-2018

Organizator:

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia


Przypomnieć o wydarzeniu
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala