Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłasza konkurs na realizcję zadania: "Forum Polsko-Czeskie - Wspieranie rozwoju stosunków Polsko-Czeskich - 2011".

1. Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011” jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

2. W roku 2011 priorytetowo traktowane będą:

  • współpraca w zakresie problematyki agendy europejskiej i realizacji priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii budżetowych UE i polityki spójności;
  • wspieranie realizacji wspólnych celów w zakresie polityki zagranicznej, w tym urzeczywistniania koncepcji Partnerstwa Wschodniego i budowy społeczeństwa obywatelskiego w krajach nim objętych;
  • umacnianie współdziałania mediów polskich i czeskich w celu pogłębiania wiedzy o Polsce w Czechach i o Czechach w Polsce;
  • rozwój stosunków gospodarczych polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia projektów infrastrukturalnych.

3. Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane.

4. Zadanie musi być realizowane we współpracy co najmniej jednego podmiotu polskiego i czeskiego.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. b i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

4. Szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu. Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

         ·       Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011”

         ·       Istotne postanowienia umowy dotacji

         ·       Zasady dokumentowania wybranych działań i ich rozliczania

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi
450 000 PLN. Każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 projekty, przy czym wybrany przez Komisję może być tylko jeden projekt.

6. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 31.12.2011.

7. Prawidłowo wypełniony wniosek projektowy w 3 egzemplarzach (w tym: 1 oryginał wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz 2 kopie wniosku) i z załączoną wersją elektroniczną należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie

„Forum Polsko-Czeskie - wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich - 2011” lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

  1. Nieprzekraczalny termin składania ofert konkursowych upływa w dniu 21 marca 2011 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku). Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia  9 maja 2011 r.
  3. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.
  4. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało zadanie „Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2010” na realizację, którego przeznaczono łącznie kwotę 450 000 PLN.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA TUTAJ