Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Ogłoszenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów międzynarodowych w ramach Forum Polsko-Czeskiego.

Konkurs na realizację zadania publicznego „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019 ”

 

1.      Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

         430 000,00 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) PLN.

3.      Zasady przyznawania dotacji:

         O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. fundacje;
 2. stowarzyszenia;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnie socjalne;
 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 1. niepubliczne szkoły wyższe;
 2. publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. 2018 r. poz. 736 z późn. zm.).

Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

4.      Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2019 r. o godz. 16.15.

Szczegóły na stronie MSZ