Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W Galerii Raster do połowy wakacji można podziwiać kolaże Evy Koťátkovej, obrazujące kulturowe formy poskramiania i kontroli ciała przez system społeczny i edukację. Ekspozycję współtworzą również prace dwóch innych artystek, Nobuyoshi Araki i Anety Grzeszykowskiej.

 

Współczesna kul­tura wizualna trak­tuje ciało jak materiał plastyczny, który można niemal dowol­nie i w miarę potrzeb formować, kształtować, odkształcać i deformować. Wizerunki zebrane na naszej wystawie to szczególny zbiór takich właśnie, pod­danych obróbce ciał – przeważnie kobiecych. Ich nośnikiem jest obraz fotograficzny, częściowo również zmanipulowany.

To w większości naj­now­sze cykle prac trójki artystów o ugrun­towanej międzynarodowej reputacji: Love-​Dream, Love-​Nothing Nobuyoshiego Arakiego (2018), Beauty Masks Anety Grzeszykow­skiej (2017), Unlear­ning The Body Evy Koťátkovej (2016), a także wybór z jednej ze star­szych serii Arakiego Cosmosco (1993/1998).

Każde z nich wywodzi się z innej tradycji artystycz­nej i w różny sposób obrazuje w swoich pracach kul­turowe formy poskramiania i kon­troli ciała: oparte na dominacji męskiego spoj­rzenia (Araki), sys­temu społecznego i edukacji (Koťátková) czy zaawan­sowanych prak­tyk kosmetycz­nych (Grzeszykow­ska). Są to wizerunki na swój sposób modelowe, odnoszące się do różnych rodzajów fan­tazji wobec ciała, zarówno erotycz­nych jak i anatomicz­nych, ale też różnych gatunków artystycz­nych: per­for­mansu, sur­realizmu i awangardy.

W tym zaawan­sowanym procesie uprzed­miotowienia kobiecego i dziecięcego ciała rodzą się formy hybrydalne, „żywe kolaże”, tytułowe obce ciała. Jest to zarazem proces nie­wolny od przemocy.

Maski kosmetyczne sfotografowane przez Grzeszykowską, które mogą się kojarzyć ze spor­tami walki czy przestępczym kamuflażem, skutecz­nie odkształcają twarz artystki. Szkolna lekcja anatomii na kolażach Koťátkovej okazuje się zaawan­sowanym ćwiczeniem gim­nastycz­nym, które prowadzi do dekon­struk­cji figury ludz­kiej rozumianej jako holistyczna jedność ciała i psyche. Akty Arakiego odwołują się zaś wprost do prak­tyk sek­sual­nych opar­tych na dominacji.

Wystawa została skom­ponowana na zasadzie krzywego zwierciadła. Męskie fan­tazje odbijają się w krytycz­nym kobiecym spoj­rzeniu, a paradoksalną figurą spinającą te różne kul­turowo per­spek­tywy jest postać znanej pol­skiej modelki, bohaterki naj­now­szych fotografii japońskiego artysty.

(źródło: strona galerii)


Godziny otwarcia galerii: od wtorku do soboty w godz. 12:00-18:00

Kontakt: http://rastergallery.com/ | info@rastergallery.com

Lokal przy ul. Wspólnej 63 jest wykorzystywany na cele kul­turalne dzięki pomocy Dziel­nicy Śródmieście m.st. Warszawy